ПУБЛИЧНА ОБЯВА

 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА

От „Девня Цимент” АД

със седалище и адрес на управление  Индустриална зона, 9160 Девня, България, с  ЕИК №813109833

На основание чл.4 ал.2 на Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица, че имаме промяна по инвестиционно намерение и предвиждаме:

  1. Между ПИ с идентификатор 10135.4510.620 и ПИ с идентификатор 10135.4510.619 е предвидено „Изграждане на водовземно съоръжение“ с географски координати: N 43°13´16.63ʺ и Е 27°51´54.95 ̋.
  2. Оформяне на места за бетоновози, където да се извършва измиване на миксера на всеки автобетоновоз и измиване на бетон-помпите, като е предвидено:

2.1. Изграждане на съоръжение тип утаител

2.2. Басейн, от където утаената вода се изпомпва и прехвърля в резервоар;

  1. Монтаж на Оборудване за рециклиране на бетон\
  2. Поставяне на резервоар
  3. Изпълнение на допълнителни площадкови ВиК и ЕЛ мрежи.

За същото е предоставена информация в РИОСВ - гр.Варна за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – гр. Варна.

РИОСВ – гр. Варна

Ул.”Ян Палах” 4