Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация по ЗЗЛПСПОИН и Whistleblowing Директива на ЕС


 
Считано от 04.05.2023 г. е в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Всички служители на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД, на негови подизпълнители и доставчици имат право да подават сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областта на предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, защита на потребителите, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на храните, престъпления от общ характер, нарушения на трудовото законодателство и др., станали им известни в работен контекст.

Сигнали могат да се подават до „Хайделберг Матириълс Девня“ АД чрез следните вътрешни канали:

  • На телефон: +359 889 30 50 10;
  • На адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет. 4, на вниманието на Диляна Беджева, Ръководител Правно и нормативно съответствие
  • На електронен адрес: signals.bg@heidelbergmaterials.com

По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в офиса на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет. 4, след предварително уговорен между страните ден и час.

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да бъде намерен на https://www.heidelbergmaterials.bg/ или да бъде предоставен на място в офиса на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД.

Сигнали могат да се подават и чрез външен канал до Комисията за защита на личните данни.

Не се разглеждат:

  • анонимни сигнали;
  • сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години;
  • сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на Дружеството.

Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се извършва в съответствие с Политика за поверителност, достъпна на Интернет адрес https://www.heidelbergmaterials.bg/.   

Правилата за вътрешно подаване на сигнали са достъпни на адрес https://www.heidelbergmaterials.bg/.