ПУБЛИЧНА ОБЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА

От „Девня Цимент” АД

Със седалище и адрес на управление  Индустриална зона, 9160 Девня, България

С ЕИК №813109833

На основание чл.4 ал.1 на Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение за:

Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци

в собствен ПИ 20482.305.87. За същото е предоставена информация  в РИОСВ - гр.Варна за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – гр. Варна

РИОСВ – гр. Варна

Ул.”Ян Палах” 4