ПУБЛИЧНА ОБЯВА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД

 

На 01.12.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Девня Цимент“ АД, на което беше взето решение част от неразпределената печалба от минали години, включително до 31.12.2020 г., да бъде разпределена като дивидент, както следва: да се изплати дивидент в размер на 238,19  (двеста тридесет и осем лева и деветнадесет ст.) лв. за акция (преди данъчно облагане на дивидента за физически лица-акционери).

 

  1. Дивидентът е платим на лица, вписани в списъка на акционерите към датата на Общото събрание или на техни пълномощници.
  2. Дивидентът е платим на акционерите физически лица от 22.12.2021 г. по банков път.
  3. Акционерите физически лица подават писмено заявление до Дружеството на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет 4, което съдържа трите имена на акционера, ЕГН, брой на притежаваните от акционера акции, копие от документ за самоличност (лична карта или паспорт), номер на банковата сметка и удостоверение от банката, че акционерът е титуляр на посочената сметка със срок на валидност един месец.
  4. Представителите на акционерите физически лица следва да представят освен горепосочените в т. 3 документи и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента, съдържащо пълни данни за самоличността на акционера и пълномощника и притежаваните акции. Пълномощното се прилага към документацията за изплащане на дивидента.
  5. Наследници на акционери следва да подадат писмено заявление до Дружеството на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, eт. 4, което съдържа трите имена на наследниците, тяхното ЕГН, трите имена на акционера наследодател, ЕГН, брой на притежаваните от акционера акции, копие от документ за самоличност на наследниците, акт за смърт,  удостоверение за наследници (не по-старо от 1 (един) месец от представянето му),  номер на банковата сметка, удостоверение от банката, че наследникът е титуляр на посочената сметка със срок на валидност един месец и пълномощно за получаването на дивидента. За надлежното получаване на дивидента всички наследници притежаващи идеални части от акции трябва да са упълномощили едно лице за получаване на дивидента по акциите. В пълномощното, наследниците по закон декларират, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите.
  6. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва само по банков път от 22.12.2021 г.
  7. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия дивидент.
  8. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на Общото събрание на акционерите се погасява с изтичане на 5-годишна давност, считано от 22.12.2021 г.