ПУБЛИЧНА ОБЯВА

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД

На 01.09.2021 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Вулкан Цимент“ АД, на което беше приет годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.  Отчетената нетна загуба на Дружеството към 31.12.2020 г., възлиза на 298 258.19 лева. 

Общото събрание взе решение част от неразпределената печалба от минали години, включително до 31.12.2020 г., да бъде разпределена като дивидент, както следва: 

Да се изплати дивидент в размер на 142,48 лв. (сто четиридесет и два лв. и четиридесет и осем ст.) лв. за акция (преди данъчно облагане на дивидента за физически лица-акционери). 

Решението за изплащането на дивидент влиза в сила след публикуване в Търговския регистър на измененията в Устава на Дружеството, гласувани на Общо събрание. 

Дивидентът е платим на акционерите физически лица от 27.09.2021 г., или от датата на публикуване в Търговския регистър на измененията в Устава (ако е по-късна)  във всички клонове на „Уникредит Булбанк“ АД в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или паспорт) на лица, вписани в списъка на акционерите към датата на Общото събрание или на техни пълномощници.

Представителите на акционерите следва да представят оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента, съдържащо пълни данни за самоличността на акционера и пълномощника и притежаваните акции. Пълномощното се прилага към документацията за изплащане на дивидента.

Наследници на акционери следва да се легитимират освен с документ за самоличност, акт за смърт, удостоверение за наследници (не по-старо от 1 (един) месец от представянето му) и документ от съответната община по последното местожителство на наследодателя, че данък наследство не се дължи. За надлежното получаване на дивидента всички наследници – притежаващи идеални части от акции трябва да са упълномощили едно лице за получаване на дивидента по акциите. В пълномощното, наследниците по закон декларират, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите. 

Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва само по банков път от 27.09.2021 г., или от датата на публикуване в Търговския регистър на измененията в Устава (ако е по-късна).

Правото на акционера върху дивидента, гласуван на Общото събрание на акционерите се погасява с изтичане на 5-годишна давност, считано от 27.09.2021 г. или от датата на публикуване в Търговския регистър на измененията в Устава (ако е по-късна).