Награда "True Leaders"

Награда “TRUE LEADERS" за Девня Цимент

Институцията “TRUE LEADERS” отличава компании в България покриващи едновременно измерими и обективни критерии за печалба, запазване или увеличение на персонала, кредитна стабилност и водеща позиция в сектора на дейност, без да взима под внимание мнение на жури или резултати от гласуване. 

Наградата на "Девня Цимент" АД получи Атанас Минев, Мениджър Паричен Поток и Кредитен контрол за България и Гърция.