Правна информация

 ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Този уебсайт („Сайтът”) представлява on-line информационна услуга, предоставяна от Девня Цимент АД („Девня Цимент”). Сайтът може да бъде ползван съгласно посочените по-долу общи условия.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО
Съдържанието и графичното оформление на този Сайт е защитено с авторски права на Девня Цимент. Всички права са запазени. Съдържанието на този Сайт не може да бъде копирано, изцяло или частично, възпроизвеждано, прехвърляно, зареждано, публикувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Девня Цимент. Разрешава се съхраняването на електронен носител или по друг технически начин, разпечатването и използването на информация, данни, сведения или новини, публикувани на Сайта на Девня Цимент, само за лична употреба или с информационна и друга нетърговска цел. Имената на марките, логата и другите знаци, появяващи се на този Сайт са собственост на Девня Цимент и/или на посочените в самия Сайт дружества. Същите не може да бъдат ползвани на друг интернет сайт без предварителното писмено съгласие на Девня Цимент или на дружеството, на което те принадлежат.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
Съдържащата се на този Сайт информация е информацията, която Девня Цимент смята за достоверна и точна. Въпреки това, Девня Цимент не предоставя каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, като например, но не само за пригодността й за определена цел или отсъствието на нарушение на права на интелектуална собственост. Девня Цимент не носи отговорност за преки и непреки вреди или пропуснати ползи, причинени от ползването или невъзможността да бъде ползван Сайта, включително ако той не е достъпен. Съдържащата се на този Сайт информация може да съдържа технически неточности или грешки и същата може да бъде променяна или актуализирана във всеки момент без предизвестие.

ВРЪЗКИ
Девня Цимент не носи отговорност за материалите, информацията или данните, които са изготвени или публикувани от трети страни, свързали този Сайт с други сайтове чрез връзки. Потребителите, които са взели решение да посетят уебсайт, в който има връзка към Сайта на Девня Цимент, приемат всички свързани с това рискове и се задължават да вземат самостоятелно всички необходими мерки, за да предотвратят разпространението на вируси или други бъгове, които може да повредят техните компютърни или информационни системи. Връзките от други уебсайтове не означават, че Девня Цимент финансира или че по някакъв начин е свързано с лицата, предоставящи услугите, които са описани на посочените сайтове. Потребителят се съгласява и приема, че Девня Цимент не носи никаква отговорност, била тя пряка или косвена, за вреди, причинени на потребители в резултат от съдържанието на Сайта.

КЛАУЗА ЗА НЕОТГОВОРНОСТ
Потребителят декларира и гарантира, че ще държи Девня Цимент и всички негови дружества, които са свързани или контролирани от него, неговите представители, служители и партньори, неотговорни за всички искове за причинени вреди, включително за всички оправдани правни разходи, които може да бъдат предявени във връзка с ползването на Сайта или свързването със Сайта от потребителя, и причинени от нарушение на разпоредбите, установяващи правилата за неговото ползване, или нарушаване на правата на трета страна.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПРАЩА НА ДЕВНЯ ЦИМЕНТ 
Всеки материал, който се изпраща на Девня Цимент по електронна поща или чрез страници в интернет, няма да се счита поверителен. Поради това, Девня Цимент няма да има никакви задължения във връзка с този материал и има право да го възпроизвежда, използва, оповестява, показва, променя или изготвя други материали, въз основа на него, и да ги разпространява пред трети страни без ограничения. Девня Цимент ще има право също да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техническа информация, съдържащи се в посочените материали, за всякаква цел, включително, но не само, за разработването, създаването и продажбата на продукти, в които се ползват същите. Всеки, който изпраща материали, гарантира, че те може да бъдат публикувани и приема да държи Девня Цимент неотговорно за всякакви претенции или искове от трети страни във връзка с тези материали.

COOKIES
Предупреждаваме потребителите, че в някои от страниците на този Сайт се използват т. нар. „cookies”, с цел предлаганата услуга да бъде адаптирана към клиента. Тези „cookies” разпознават потребителя при повторно посещение на Сайта. Потребителите могат да направят настройки на своя браузър, така че да получават съобщение винаги, когато посещават страница, съдържаща "cookie". Ако потребителите решат да не приемат „cookies” те може да срещнат проблеми при ползването на страници от този Сайт.

ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Тези условия са подчинени на българските закони. Съдът в гр. Варна ще има изключителна юрисдикция по всички спорове, свързани с изпълнението на тези условия. Девня Цимент си запазва правото да инициира съдебни производства в юрисдикцията на други държави или градове, различни от България и Варна, за да защити своите интереси и да гарантира, че неговите права се спазват.

www.devnyacement.bg
Интернет страница на Девня Цимент 

РЕДАКТОР НА САЙТА:
Девня Цимент АД
9160, гр.Девня
Индустриална зона
ДДС No BG813109833
ЕИК 813109833ХОСТИНГ:
Информация за авторските права
Всички текстове, изображения и знаци на този Сайт, освен ако не е посочено друго, са собственост на Девня Цимент. За текстове и изображения, които са публикувани за първи път в други средства (книги, списания и др.) или на други уебсайтове, важат условията на авторското право на първоначалните източници. Текстове може да се свалят или разпечатват единствено за лична употреба, като ползването им за търговски цели не се разрешава. Във всички други случаи не се разрешава каквото и да било възпроизвеждане, включително частично, чрез аналогови или цифрови способи, без предварителното писмено съгласие на редактора. Цитиране се разрешава във връзка с коментари, изследвания и проучвания, при условие, че се посочва името на автора и се дават ясни указания и препратки за източника Девня Цимент, включително неговия интернет адрес (www.devnyacement.bg).
Девня Цимент не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, които са свързани към неговия Сайт.
Девня Цимент допуска реализирането на връзки извън основната страница на своя Сайт при условие, че Девня Цимент е дало предварително изрично разрешение за това.


 

Downloads