Правна информация

 ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Този уебсайт („Сайтът”) представлява on-line информационна услуга, предоставяна от Хайделберг Матириълс Девня АД („Хайделберг Матириълс Девня”). Сайтът може да бъде ползван съгласно посочените по-долу общи условия.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО
Съдържанието и графичното оформление на този Сайт е защитено с авторски права на Хайделберг Матириълс Девня. Всички права са запазени. Съдържанието на този Сайт не може да бъде копирано, изцяло или частично, възпроизвеждано, прехвърляно, зареждано, публикувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Хайделберг Матириълс Девня. Разрешава се съхраняването на електронен носител или по друг технически начин, разпечатването и използването на информация, данни, сведения или новини, публикувани на Сайта на Хайделберг Матириълс Девня, само за лична употреба или с информационна и друга нетърговска цел. Имената на марките, логата и другите знаци, появяващи се на този Сайт са собственост на Хайделберг Матириълс Девня и/или на посочените в самия Сайт дружества. Същите не може да бъдат ползвани на друг интернет сайт без предварителното писмено съгласие на Хайделберг Матириълс Девня или на дружеството, на което те принадлежат.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
Съдържащата се на този Сайт информация е информацията, която Хайделберг Матириълс Девня смята за достоверна и точна. Въпреки това, Хайделберг Матириълс Девня не предоставя каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, като например, но не само за пригодността й за определена цел или отсъствието на нарушение на права на интелектуална собственост. Хайделберг Матириълс Девня не носи отговорност за преки и непреки вреди или пропуснати ползи, причинени от ползването или невъзможността да бъде ползван Сайта, включително ако той не е достъпен. Съдържащата се на този Сайт информация може да съдържа технически неточности или грешки и същата може да бъде променяна или актуализирана във всеки момент без предизвестие.

ВРЪЗКИ
Хайделберг Матириълс Девня не носи отговорност за материалите, информацията или данните, които са изготвени или публикувани от трети страни, свързали този Сайт с други сайтове чрез връзки. Потребителите, които са взели решение да посетят уебсайт, в който има връзка към Сайта на Хайделберг Матириълс Девня, приемат всички свързани с това рискове и се задължават да вземат самостоятелно всички необходими мерки, за да предотвратят разпространението на вируси или други бъгове, които може да повредят техните компютърни или информационни системи. Връзките от други уебсайтове не означават, че Хайделберг Матириълс Девня финансира или че по някакъв начин е свързано с лицата, предоставящи услугите, които са описани на посочените сайтове. Потребителят се съгласява и приема, че Хайделберг Матириълс Девня не носи никаква отговорност, била тя пряка или косвена, за вреди, причинени на потребители в резултат от съдържанието на Сайта.

КЛАУЗА ЗА НЕОТГОВОРНОСТ
Потребителят декларира и гарантира, че ще държи Хайделберг Матириълс Девня и всички негови дружества, които са свързани или контролирани от него, неговите представители, служители и партньори, неотговорни за всички искове за причинени вреди, включително за всички оправдани правни разходи, които може да бъдат предявени във връзка с ползването на Сайта или свързването със Сайта от потребителя, и причинени от нарушение на разпоредбите, установяващи правилата за неговото ползване, или нарушаване на правата на трета страна.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПРАЩА НА ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ 
Всеки материал, който се изпраща на Хайделберг Матириълс Девня по електронна поща или чрез страници в интернет, няма да се счита поверителен. Поради това, Хайделберг Матириълс Девня няма да има никакви задължения във връзка с този материал и има право да го възпроизвежда, използва, оповестява, показва, променя или изготвя други материали, въз основа на него, и да ги разпространява пред трети страни без ограничения. Хайделберг Матириълс Девня ще има право също да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техническа информация, съдържащи се в посочените материали, за всякаква цел, включително, но не само, за разработването, създаването и продажбата на продукти, в които се ползват същите. Всеки, който изпраща материали, гарантира, че те може да бъдат публикувани и приема да държи Хайделберг Матириълс Девня неотговорно за всякакви претенции или искове от трети страни във връзка с тези материали.

COOKIES
Предупреждаваме потребителите, че в някои от страниците на този Сайт се използват т. нар. „cookies”, с цел предлаганата услуга да бъде адаптирана към клиента. Тези „cookies” разпознават потребителя при повторно посещение на Сайта. Потребителите могат да направят настройки на своя браузър, така че да получават съобщение винаги, когато посещават страница, съдържаща "cookie". Ако потребителите решат да не приемат „cookies” те може да срещнат проблеми при ползването на страници от този Сайт.

ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Тези условия са подчинени на българските закони. Съдът в гр. Варна ще има изключителна юрисдикция по всички спорове, свързани с изпълнението на тези условия. Хайделберг Матириълс Девня си запазва правото да инициира съдебни производства в юрисдикцията на други държави или градове, различни от България и Варна, за да защити своите интереси и да гарантира, че неговите права се спазват.

www.heidelbergmaterials.bg
Интернет страница на Хайделберг Матириълс Девня 

РЕДАКТОР НА САЙТА:
Хайделберг Матириълс Девня АД
9160, гр.Девня
Индустриална зона
ДДС No BG813109833
ЕИК 813109833ХОСТИНГ:
Информация за авторските права
Всички текстове, изображения и знаци на този Сайт, освен ако не е посочено друго, са собственост на Хайделберг Матириълс Девня. За текстове и изображения, които са публикувани за първи път в други средства (книги, списания и др.) или на други уебсайтове, важат условията на авторското право на първоначалните източници. Текстове може да се свалят или разпечатват единствено за лична употреба, като ползването им за търговски цели не се разрешава. Във всички други случаи не се разрешава каквото и да било възпроизвеждане, включително частично, чрез аналогови или цифрови способи, без предварителното писмено съгласие на редактора. Цитиране се разрешава във връзка с коментари, изследвания и проучвания, при условие, че се посочва името на автора и се дават ясни указания и препратки за източника Хайделберг Матириълс Девня, включително неговия интернет адрес (www.heidelbergmaterials.bg).
Хайделберг Матириълс Девня не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, които са свързани към неговия Сайт.
Хайделберг Матириълс Девня допуска реализирането на връзки извън основната страница на своя Сайт при условие, че Хайделберг Матириълс Девня е дало предварително изрично разрешение за това.


 

Downloads