Успешно реализиран проект за осигуряване на добри и безопасни условия на труд

Днес, 21.12.2018, в град Варна се състоя заключителната пресконференция на „Девня Цимент“ АД за представяне на резултатите по проект , осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси, „Добри и безопасни условия на труд“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнението на проект BG05М9OP001-1.008-0357-C01 за „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в „Девня Цимент“ АД“ стартира на 30.07.2018 г. с краен срок на изпълнение до 31.12.2018 г.

 

Пред представители на радиото, телевизията, печатните и онлайн медиите, г-жа Росица Ангелова, координатор по проекта, представи резултатите от всички дейности, както и демонстрира на живо голяма част от личните предпазни средства, закупени по него.

Проектът обхваща различни дейности, насочени към повишаване на безопасността на работната среда и минимизиране на рисковете при работа в „Девня Цимент“ АД. Дейностите включват: осигуряване на колективни предпазни средства (трайна обработка против подхлъзване на шлайфан бетон, интеграция на видео наблюдение и гласово оповестяване при аварии, закупуване на специализиран пробовземач), въвеждане на стандарт за безопасност и здраве при работа „BS OHSAS 18001“,  разработка на софтуер за управление на човешките ресурси, закупуване на специализирани лични предпазни средства, както и информационна кампания за популяризиране на проекта.

 

През 2018-та година „Девня Цимент“ АД отбеляза своята 60-та годишнина. С реализацията на проекта, компанията затвърждава своите приоритети за осигуряване на добри и безопасни условия на труд.

 

Проект BG05М9OP001-1.008-0357-C01

Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в „Девня Цимент“ АД, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.