Безопасност

Здравето и безопасността на работното място са най-високият ни приоритет и са неразделна част от всички наши бизнес дейности. Въз основа на Политиката по здраве и безопасност при работа и дванайсетте Основни правила по безопасност, възпитаваме корпоративна култура и възприемане на безопасността от нашите служители като начин на живот, не само на работното място, но и у дома.

Като социално отговорни компании, в Хайделберг Матириълс Девня АД и Хайделберг Матириълс Вулкан АД възпитаваме корпоративна култура изграждена на партньорство и с грижа към работниците и служителите, които допринасят за дългосрочният успех на компанията. Здравето и безопасността при работа са основна ценност и са неразделна част от всички аспекти на нашите дейности.
С убеждението, че всички трудови злополуки и професионални заболявания могат да бъдат предотвратени, непрекъснато полагаме усилия за минимизиране на рисковете за нашите работници и служители, подизпълнители и третите страни, като се стремим към постигане на нула наранявания и щети.

Ангажираност
С цел непрекъснато подобряване на нашите резултати, прилагаме подходящи системи за управление на здравето и безопасността при работа със следните ключови елементи:

  • Определяне на ясни цели със съответните планове за действие;
  • Осигуряване на безопасни и здравословни работни места, безопасно оборудване, процедури и практики за безопасна работа въз основа на резултатите от периодичното преразглеждане на оценката на риска;
  • Провеждане на обучения на служителите по въпросите за здраве и безопасност съобразно извършваната работа, с цел да се гарантира, че работещите имат съответната компетентност да изпълняват безопасно своите задължения;
  • Провеждане на периодични инспекции и наблюдения на работните зони и практики, за да се гарантира съответствие с всички вътрешни и външни изисквания;
  • Проследяване, отчитане и анализ на резултатите и процесите по здраве и безопасност при работа съгласно изискванията;
  • Осигуряване на ръководства и инструкции за безопасна работа с нашите продукти в съответствие с действащото законодателство.

Извършваме дейността си съгласно всички действащи местни, регионални, национални и международни правни норми, както и съобразно своите вътрешни стандарти и процедури, свързани със здравето и безопасността. Освен това, работим съвместно с работници и служители, подизпълнители и трети страни за превенция на злополуките, като същевременно се грижим всички те, както и заинтересованите страни, да бъдат периодично информирани относно постигнатите резултати.

Правила
За осигуряване безопасността на нашите работници и служители, подизпълнители и трети страни, е задължително носенето на следните Лични Предпазни Средства (ЛПС) на територията* на дружествата, съобразно работната зона или изпълняваната задача:

  • Каска
  • Защитни очила или визьори
  • Предпазни обувки тип полубота
  • Сигнално облекло

Също така всички служители и подизпълнители, които работят за нас, трябва да спазват Основните Правила. Неспазването на тези правила няма да бъде толерирано.

Роли и отговорности
Ръководителите от всички нива са отговорни за здравето и безопасността при работа съобразно периметъра им на дейност, като същевременно всеки работник, служител, подизпълнител и посетител е непосредствено отговорен за спазване на процедурите за безопасна работа, които имат за цел осигуряване както на тяхната собствена безопасност, така и на безопасността на колегите им и на всички на работната площадка.

Отдаваме най-висок приоритет на здравето и безопасността и очакваме същото от всички останали. Само с общи усилия можем да постигнем нашата цел нула наранявания и щети.