Качество

Подразделенията на Хайделберг Матириълс Груп в България - Хайделберг Матириълс Девня АД и Хайделберг Матириълс Вулкан АД работят с цел да гарантират и непрекъснато да подобряват качеството на своите продукти, процеси и услуги.
 
Всички дейности на дружествата се осъществяват в съответствие с основните им ценности, установените процедури, пазарни нужди и регулаторни изисквания.
 
Прилагането на систематизиран подход е ключов въпрос към управлението на процесите насочен към задоволяване изискванията за  качество, създавайки стойност по време на жизнения цикъл на продуктите и изграждайки връзките с клиенти и доставчици.
 
Мисията ни е да създаваме стойност за акционерите си, като същевременно защитаваме интересите на всички заинтересовани лица – в това число служители, клиенти, доставчици и местната общността.  
 
 
Основните цели:
 • Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги в съответствие с приложимото законодателство;
 • Доставяне на продукти, съответстващи на нормативните изискванията на законодателен или друг овластен орган;
 • Удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите;
 • Предоставяне на техническа асистенция на клиентите и предлагане на решения при поява на проблеми;
 • Всички действия да са в съответствие с целите по околна среда и безопасност на труда;
 • Постоянно прилагане на високи стандарти за подобрение ефективността на управление на фирмените процеси;
 • Обучение и мотивация на персонала, превръщайки качеството в основен елемент от фирмената култура;
 • Използване на процедури и инструменти за управление на качеството в съответствие с приложимите стандарти и нормативно законодателство;
 • Вземане на аргументирани решения, основаващи се на анализ и оценка на данни и информация;
 • Насърчаване широкото участие на персонала с акцент върху планирането и превенцията като ключови компоненти за подобряване на качеството;
 • Редовно огласяване на Политиката по качество и постиженията на компаниите, за да се гарантира широка подкрепа и разбиране.

Downloads