GDPR

Защита на данни

Отговорен за обработката на данни на този уебсайт:

 

Девня Цимент АД (по надолу „ние “)
Представлявано от
: Михаил Полендаков, Изпълнителен Директор

България, гр. Девня 9160, Индустриална Зона

Телефон: +359 51 997 323
E-Mail
: communication@devnyacement.bg

Координатор Защита на личните данни:

България, гр. Девня 9160, Индустриална Зона

Телефон : : +359 519 97 624
E-Mail GDPR@devnyacement.bg

 

1. Събиране и обработка на данни

Ние събираме и обработваме лични данни, ако ни ги предоставите, като попълните заявление на нашия уебсайт или по друг начин, напр. чрез имейл. Освен това ние събираме и обработваме данни, произтичащи от използването на нашия уебсайт от ваша страна. Нашите данни ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД), Федералния закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) и Германския закон за медиите (Telemediengesetz - TMG). Личните данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. По-долу обясняваме подробно как извършваме събирането, какви данни събираме и въз основа на какво правно основание правим това. Освен това ще Ви обясним какви права имате и колко дълго ще се съхраняват Вашите данни.

2. Обработка на данни чрез бисквитки и регистрационни файлове

Информация за използването на бисквитки на нашия уебсайт може да бъде намерена в нашата политика за бисквитки.

В съответствие с чл. 6, ал. 1, изр. 1 е) от ОРЗД, нашият уебсайт също използва така наречените регистрационни файлове, в които данните за достъп се съхраняват всеки път, когато се достъпне страница. Съхраненият запис на данни съдържа следната информация:

  • Вашият IP адрес, датата, часът, до който е бил осъществен достъп до файла, статусът, заявката, направена от Вашия браузър към сървъра, количеството на предадените данни и уеб страницата, от която сте осъществили достъп до исканата страница (препращащ), както и
  • Информация за продукта и версията на използвания браузър, Вашата операционна система и страна на произход.

Регистрационните данни се изтриват рутинно след 14 дни. С други думи, всички данни, съдържащи се в тях, са безвъзвратно изтрити. Това временно хранилище се използва само за защита на нашите уебсайтове срещу атаки и злоупотреби. Това е и нашият законен интерес за съхранението. Ние не използваме регистрационните данни за други цели.

3. Продукти на Google

Този уебсайт използва Google Charts, YouTube и Google Analytics на Google Ireland Limited, дружество, учредено и съществуващо съгласно ирландското законодателство (регистрационен номер: 368047), със седалище в Гордън Хаус, “Бароу Стрийт”, Дъблин 4, Ирландия („Google“).

С Google Charts могат да се визуализират ключови фигури, YouTube позволява възпроизвеждане на видеоклипове, а Google Analytics е услуга, която ни позволява да анализираме поведението на потребителите на нашия уебсайт.

За тези цели браузърът, който използвате, трябва да установи връзка със сървърите на Google. Това дава на Google знание, че нашият уебсайт е достъпен чрез Вашия IP адрес.

В случай, че на този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адреса, Google ще съкрати IP адреса в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща до сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Анонимизиране на IP адреса е активно на този уебсайт.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя на нас като оператори на уебсайтове други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, напр. да ни подкрепя в стандартизираното и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6. ал. 1 е) от ОРЗД.

Не е изключено Вашите данни да бъдат обработвани от Google също така и в САЩ. Решението за изпълнение 2016/1250/EC на Комисията от 12 юли 2016 г. позволява прехвърлянето на данни от администратор или обработващ лични данни в Европейския съюз към организации в САЩ, които са се ангажирали с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и неговите допълнителни принципи чрез самосертифициране от Министерството на търговията на САЩ. Google LLC със седалище в САЩ и неговите изцяло дъщерни американски дружества се ангажираха с тези принципи чрез самосертифициране в Министерството на търговията на САЩ.

Допълнителна обща информация за защитата на данните в Google може да бъде намерена на: https: https://policies.google.com/privacy?hl=bg (външна връзка към Google).

Допълнителна информация за Google Charts може да бъде намерена на https://developers.google.com/chart/interactive/faq (външна връзка към Google), a за целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Google в политиката за поверителност на Google на https://www.google.com/policies/privacy (външна връзка към Google).

4. Обработка на потребителски данни чрез интегриране на шрифтове

За показване на текстове и шрифтове на нашите уебсайтове използваме font.com от Monotype Imaging Holdings Inc. със седалище в САЩ (оттук нататък: Monotype). Тази услуга подлежи на такса и се заплаща според преглежданията на страниците от потребителите. За тази цел на нашите уебсайтове е активен т. нар. Javascript, който позволява на Monotype да отчита преглежданията на страниците от потребителите. В този контекст не се обработват лични данни. IP адресът, от който се извършва заявка на страница, се съхранява в анонимна форма, т.е. обработката на Вашите данни се извършва само в анонимна форма и следователно извън обхвата на ОРЗД (съображение 26 от ОРЗД).

5. Обработка на лични данни чрез свързване с нас

Ако ни предоставите лични данни като се свържете с нас, напр. по имейл или чрез въвеждане на Вашите данни в нашата форма за контакт, ние обработваме Вашите данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, изр. 1 б) от ОРЗД ​​за целите на изпълнение на договора или за изпълнение на преддоговорни мерки, които се извършват по Ваше искане или в съответствие с чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД въз основа на законния ни интерес да отговорим на Вашето искане. Ние обработваме Вашите данни само с цел обработка на Вашата конкретна заявка. Това може да включва и препращане до свързана компания, ако това е необходимо, за да се отговори на Вашето искане. Ние не използваме Вашите данни извън тези цели. Можете също така да заявите правата, изброени в раздел 11 от тази декларация за защита на данните. Исканията, на които сме отговорили или препратили и за които няма допълнително правно основание за съхранение, се изтриват автоматично от нашите системи след 12 (с думи: дванадесет) месеца. Допълнителна информация за изтриването на Вашите данни може да се намери и в раздел 11 от тази декларация за защита на данните.

6. Криптиране

Данните, които въвеждате на нашия уебсайт, се предават чрез SSL криптиране. Ние защитаваме нашия уебсайт и останалите системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, модификация или разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица.

7. Категории получатели на лични данни; прехвърляне на данни към трета държава

Доставчици на услуги и помощни агенти, използвани от нас във връзка с уебсайта, напр. доставчици на хостинг услуги, агенции и доставчици на ИТ услуги могат да имат достъп до Вашите лични данни. Ако тези доставчици на услуги и помощни агенти обработват данни от наше име, те действат единствено в съответствие с нашите указания и съответно са обвързани от нас по силата на договор. Това се отнася и за доставчиците на услуги, които имат правно седалище в трета държава (извън ЕС или ЕИП).

8. Вашите права

Съгласно чл. 15 от ОРЗД, имате право да получавате безплатно информация при искане относно личните данни, които са били съхранявани за Вас. Също така имате право да коригирате неверни данни и да деактивирате и изтриете личните си данни в съответствие с чл. 16, 17 и 18 от ОРЗД.

Съгласно условията, посочени в чл. 20 от ОРЗД, Вие също имате право да получите личните данни, свързани с Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат и правото безпрепятствено да предадете тези данни на друг администратор на данни.

Освен това имате право съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основание член 6, ал. 1, изр. 1 (д) или (е) от ОРЗД, включително профилиране, поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. Ние ще изпълним гореспоменатите Ви права, доколкото са налични законовите изисквания за предявяване на правата. Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните Ви данни за такава реклама, включително профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг, съгласно чл. 21, ал. 2 от ОРЗД.

Моля, насочете всяко искане относно Вашите лични данни към нашите данни за контакт, посочени в началото на тази политика за поверителност или публикувани на нашия уебсайт. Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган във връзка с предполагаемо нарушение.

9. Продължителност на съхранението на данните и рутинно изтриване

Освен ако не е изрично посочено по-горе, ние обработваме и съхраняваме личните данни само за периода, който е необходим за постигане на целта на обработването или толкова дълго и до такава степен, доколкото законодателството изисква от нас да обработваме и/или съхраняваме такива данни.

Ако целта на обработването вече не се прилага или ако приложимото законово изискване за запазване изтече, съгласно установената практика ние ще изтрием данните или ще ограничим обработката на данни в съответствие с приложимото