Околна среда

Ние в Хайделберг Матириълс Девня АД и Хайделберг Матириълс Вулкан АД, подразделения на Хайделберг Матириълс Груп в България, следваме стратегия за устойчиво развитие, като поемаме ангажименти за опазване на околната среда, безопасност и социална отговорност към служителите ни и местните общности.
Опазването на околната среда е от полза за всички: нашите общности, клиенти, служители и бъдещо поколение и е един от ключовите приоритети на дружествата, които извършват непрекъснат мониторинг и подобрения на дейностите, за да сведат до минимум въздействието си върху околната среда.

Политиката по околна среда, заедно с другите политики на дружествата, е неразделна част от стратегията ни за устойчиво развитие, в съответствие с обхвата на Инициативата за Устойчиво Развитие на Циментовата индустрия (CSI) на Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (WBCSD). Тя е част от интегрираните системи за управление на качеството, енергията и околната среда и отразява нашата ангажираност към прилагането на екологични стандарти, които отговарят на или надвишават изискванията на местното законодателство. Политиката е разработена в съответствие с всички съответни европейски стандарти и местното законодателство, както и с политиките на Хайделберг Матириълс Груп.

Редовно се провеждат обучения и програми за повишаване на осведомеността, за да се насърчат подходящи лични и корпоративни практики за поведение и управление.  Най-добрите практики се споделят с цел подобряване на екологичните постижения.

Считаме, че положителният диалог с местните общности и власти е от съществено значение. Създаването на такова взаимодействие ще насърчи високи стандарти за опазване на околната среда, социална отговорност и безопасност, които ще генерират ползи на местно, регионално и национално ниво.

По пътя си към устойчиво развитие идентифицираме седем ключови приоритета по околна среда, които целят непрекъснато подобряване ефективността в следните области:

  • Намаляване на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид (СО2)
  • Отговорно използване на изкопаеми горива и суровини и заместване с алтернативни източници
  • Намаляване на потреблението на вода и поддържане на нейното качество
  • Управление на отпадъците
  • Намаляване на местните въздействия върху земята и общностите
  • Намаляване на емисиите, свързани с процесите
  • Иновации в разработването на продукт