Енергия

Хайделберг Матириълс Девня, като част от Хайделберг Матириълс Груп следва принципите на устойчиво развитие, като поставя грижата за опазване на климата и енергията в центъра на своите управленски практики и корпоративна култура. Признавайки нуждата от динамичен принос за минимизиране използването на енергия и енергийни ресурси, и по-конкретно на изкопаеми горива и суровини, дружеството счита, че координираните усилия са задължителни  и са основно предизвикателство за в бъдеще. Вече не съществува избор между икономически растеж и опазване на околната среда. Те са взаимосвързани и ако не сме сигурни, че имаме и едното и другото, значи рискуваме да изгубим и двете. Циментът е най-консумираното вещество в света след водата. Той е компонент от съществено значение, но също така е и енергийно-интензивен.

Хайделберг Матириълс Девня АД има съществена роля в топлинната и енергийна ефективност, с оглед поддържане на устойчивото развитие. В частност, ние поемаме ангажимента да:

 • Предприемем действия за намаляване потреблението на енергия и увеличаване на енергийната ефективност, както във връзка с оперативната си дейност, така и по веригата на доставки, като в същото време създаваме продукти, които могат да поддържат енергийната ефективност и устойчивост на сградите;
 • Намаляваме консумацията на енергия и да увеличаваме използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници;
 • Подобряваме непрекъснато енергийните производствени  характеристики;
 • Разработваме проекти за подобряване на енергийната ефективност, а производството и управлението на техническите средства и иновациите да бъдат в съответствие с тях;
 • Инвестираме в проекти, целящи увеличена употреба на въглеродо-неутрални алтернативни горива и суровини и проучваме възможностите за намаляване на въглеродния отпечатък в хода на процесите;
 • Информираме своите служители за текущите превантивни мерки срещу прекомерна консумация на енергия;
 • Ангажираме всички служители на Дружеството да намалят техния енергиен и въглероден отпечатък и да преминат към устойчива мобилност,  запазвайки своето благосъстояние и комфорт;
 • Постигаме целите на нашата политика, като осигуряваме съответната информация и доказваме наличието на необходимите ресурси, в това число и човешки ресурси;
 • Считаме консумацията на енергия за ключов елемент при снабдяването с оборудване, закупуваме енергийно-ефективни продукти и услуги;
 • Инвестираме в технологичното развитие на Дружеството, използвайки опита на Хайделберг Матириълс Груп, както и в съществуващи модерни технологии, с което целим внедряването на процеси с намалена консумация на енергия;
 • Подобряваме енергийната консумация на завода по отношение на основните горива за пещите - петрококс и въглища, както и енерго-  ефективността на различните съоръжения;
 • Да се придържаме към българското и европейското законодателство, както и към останалите местни и секторни споразумения, подписани от Дружеството или Групата, по отношение използването на енергия.

Downloads