ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

/за представляващи търговски дружества/еднолични търговци/
 

„Вулкан Цимент“ АД (“Вулкан Цимент”, “Ние”, “Нас”) е дружество, учредено съгласно законите на Република България, ЕИК 836145646, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград п. к. 6400, ж.к. „Вулкан“.

„Вулкан Цимент“ ще събира и използва Вашите лични данни, които ни предоставяте или които сме получили от публични източници (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията) за долупосочените цели:

За идентифициране на представляваното от Вас дружество/едноличен търговец за целите на предприемане на стъпки за сключване на търговски договор между Нас и представляваното от Вас дружество/едноличен търговец, включително за извършване на анализ „Опознай своя клиент/доставчик“ (Know Your Customer/Supplier Due diligence);

За изпълнението на сключения между Нас и представляваното от Вас дружество/едноличен търговец търговски договор и за поддържането на партньорските ни отношения.

За постигането на посочените цели ще обработваме следните Ваши данни: три имена, е-мейл, мобилен/стационарен телефон, факс. Ако решите да ни предоставите допълнителна информация, Ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за сключването на договор с представляваното от Вас дружество/едноличен търговец. В случай че откажете предоставянето на личните си данни, за Нас няма да бъде възможно сключването на такъв договор.

Правното основание за обработване на горепосочените лични данни е предприемане на стъпки за сключване на договор и изпълнението на сключения договор с представляваното от Вас дружество/ едноличен търговец, както и нашият легитимен интерес да идентифицираме безспорно нашите доставчици и да установяваме отношения само с надеждни трети страни.

 

Вашите данни ще се обработват чрез ръчни и автоматични средства, като по отношение на личните Ви данни „Вулкан Цимент“ няма да прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Вашата лична информация може да бъде споделяна с други дружества от икономическата групата, част от която е „Вулкан Цимент“ на основание подписани в рамките на групата договори за обмен и защита на лични данни.  Може също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като: дружества, действащи като наши подизпълнители за целите на изпълнението на сключения между Нас и представляваното от Вас дружество/едноличен търговец договор; ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания; държавни органи, изпълнителни агенции и страни по спорове съгласно правно задължение за докладване или при предявяване на искови претенции; приемник или бизнес партньор на „Вулкан Цимент“, ако продаваме или учредяваме съвместно предприятие за целия или за част от бизнеса си.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок в съответствие с българското законодателство и с вътрешните политики и процедури на „Вулкан Цимент“, докато е необходимо за задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права. Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за тези цели, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Можете да се свържете с „Вулкан Цимент“ на посочения в настоящата информация адрес, за да поискате достъп до Вашите лични данни, които „Вулкан Цимент“  обработва, за коригиране на грешки, за да поискате заличаване на Вашите лични данни или за да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Ако такава молба поставя „Вулкан Цимент“ или свързаните с Нас дружества в нарушение на задълженията ни съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики, то Ние може да не изпълним Вашата молба. Имате право на преносимост на данните Ви към друг администратор на лични данни при определени условия.

Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от „Вулкан Цимент“ до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.