ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

/за кандидати за работа/

 

„Девня Цимент“ АД (“Девня Цимент”, “Ние”, “Нас”) е дружество, учредено съгласно законите на Република България, ЕИК 813109833, със седалище и адрес на управление гр. Девня, п. к. 9160, Промишлена зона.

„Девня Цимент“ ще събира и използва Вашите лични данни, които ни предоставяте с цел провеждане на процедура по подбор между кандидати за заемане на длъжност по трудов договор в „Девня Цимент“ АД.

За постигането на посочената цел ще обработваме следните Ваши данни: имена,  дата на раждане, възраст, телефон, снимка, адрес, имейл адрес, образование и квалификация. Ако решите да ни предоставите допълнителна информация, Ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за провеждането на процедурата за подбор на подходящ кандидат за обявената позиция. В случай, че откажете предоставянето на личните си данни, „Девня Цимент“ няма да може да разгледа предоставената от Вас кандидатура.

Правното основание за обработване на горепосочените лични данни е предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор и извършването на подбор между кандидатите за заемане на длъжност в „Девня Цимент“.

Вашите данни ще се обработват чрез ръчни и автоматични средства, като по отношение на личните Ви данни „Девня Цимент“ няма да прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Вашата лична информация може да бъде споделяна с други дружества от групата на „Девня Цимент“ на основание подписани в рамките на групата договори за обмен и защита на лични данни. Може също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като: ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на Нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания; държавни органи, изпълнителни агенции и страни по спорове съгласно правно задължение за докладване или при предявяване на искови претенции; приемник или бизнес партньор на „Девня Цимент“, ако продаваме или учредяваме съвместно предприятие за целия или за част от бизнеса си.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок в съответствие с българското законодателство и с вътрешните политики и процедури на „Девня Цимент“, докато е необходимо за задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права. Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за тези цели, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Можете да се свържете с „Девня Цимент“ на посочения в настоящата информация адрес, за да поискате достъп до лични данни, които „Девня Цимент“ държи за Вас, за коригиране на грешки, за да поискате заличаване на Вашите лични данни или за да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Ако такава молба поставя „Девня Цимент“ или свързаните с Нас дружества в нарушение на задълженията ни съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики, то Ние може да не изпълним Вашата молба. Имате право на преносимост на данните Ви към друг администратор на лични данни при определени условия.

Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от „Девня Цимент“ до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.