Алтернативни горива

Всеки ден големи количества битови и промишлени отпадъци се депонират в сметищата на България. Междувременно, градовете продължават да се разширяват и често претоварват  местните системи за управление на отпадъците. За съжаление тази практика е обичайна за България към момента. В редица европейски страни обаче депонирането е сведено до нула, като отпадъците се използват като алтернативно гориво. Столицата на Австрия, Виена, е един от примерите, как цял град усвоява нерециклируемите си отпадъците за отопление. Така ползите от този процес се мултиплицират – не се замърсява околната среда чрез депониране, намаляват се вредните въглеродни емисии в атмосферата чрез използването на отпадъците като заместител на класическите горива като нефтените продукти, които са изчерпаем природен ресурс.

Какво обаче се случва с боклука на сметищата е въпрос, над който рядко се замисляме. Депонирането на отпадъци крие два основни риска за околната среда и хората. На първо място се отделят парникови газове в атмосферата, които абсорбират и излъчват радиация. Това е и основната причина за парниковия ефект и промяната на климата. На второ място е замърсяването на почвата и подпочвените води, което трайно влияе на цялата екосистема около даденото сметище.

Алтернатива на депонирането е използването на нерециклируемите отпадъци като гориво в циментовата индустрия. Такъв пример в България е заводът Девня Цимент. Голямо количество от отпадъците на Варненска област, биват оползотворени именно там, което значително намалява процента на депониране в региона.Производството на цимент изисква нагряване на суровините в специална пещ до над 1400°C.  Високата температура и продължителността на престой в пещта гарантират пълното разпадане на органичните съединения. Дори остатъчната пепел остава свързана в циментовия клинкер, без обаче да влияе на качеството му.Усвояването на нерециклируеми отпадъци като алтернативно гориво става възможно след инвестиция от 320 милиона лева през 2014 за изграждане на нова инсталация за производство, което печели на компанията редица награди като „Инвеститор на годината“, „Сграда на годината„ и „Най-зелена компания“ в категория тежка индустрия, заради приноса на проекта към устойчивото развитие на местно и национално ниво.

Нерециклируеми отпадъци (на снимката), познати като RDF (Refuse-derives fuel).

След отделянето на всички материали, които могат да бъдат преработени (пластмаса, стъкло, хартия, метал), нерециклируемата маса преминава през биологична обработка. По време на този процес се отделят всички органични примеси като остатъци от храна, които едно домакинство изхвърля в кофите за боклук всекидневно. Останалата част – дребни опаковки, найлонови торбички, текстилни и дървени отпадъци – се раздробяват и се изсушават в специални съоръжения. Полученият материал (RDF) представлява алтернативно гориво, което се използва в циментовата индустрия без никакъв остатък. 

RDF горивото не съдържа никакви органични примеси и не е опасно за хората. Процесът на обработка и превоз се следи стриктно и е съобразен с всички изисквания на Европейския съюз.

Чрез усвояването на подобно алтернативно гориво, Девня Цимент предоставя алтернатива на депонирането на отпадъците и подпомага няколко общини в страната при оптималното управление на отпадъците.

Отпадъците са ресурс

Устойчиво развитие